Επιδόματα

 

Μετονομασία επιδόματος

Το επίδομα κωφαλαλίας μετονομάζεται σε επίδομα βαρηκοϊας – κώφωσης, από 10/4/2013.

> Διαβάστε εδώ για την μετονομασία του επιδόματος.

Πηγή προέλευσης: Δείτε εδώ

...................................................................

 

Επίδομα κωφών και βαρηκόων

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος κωφών και βαρηκόων.

> Διαβάστε παρακάτω ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για το επίδομα:

• Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
• Οι ηλικίας 0 έως 18 ετών, γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ (Πειραιώς 181 ή Κεφαλληνίας 12, κ.α.) όπου θα βεβαιώνεται ότι το άτομο που εξετάστηκε είναι κωφό ή βαρήκοο.
• Οι ηλικίας 19 έως 65 ετών, γνωμάτευση των ΚΕΠΑ , στην οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι ανίκανοι για κάθε βιοποριστική εργασία λόγω ταυτόχρονης με την κώφωση ή βαρηκοΐα χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης.
• Οι ηλικίας 19 έως 25 ετών, εφόσον σπουδάζουν, βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν (την Βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν κάθε Σεπτέμβριο).
• Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και το πρωτότυπο)
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ,σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση (επίδειξη πρωτοτύπου).
• Απόκομμα σύνταξης.
• Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται: α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει ο δικαιούχος. β) 'Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία. γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασης του δικαιούχου στο εξωτερικό, αλλαγής τόπου κατοικίας, συνταξιοδότησης ή θανάτου . δ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου. ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
• Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
• Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
• Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.

 

Πηγή προέλευσης: Δείτε εδώ

...................................................................