Πιστοποίηση αναπηρίας - ΚΕΠΑ

 

Προσδιορισμός ποσοστού αναπηρίας στα ΚΕΠΑ

• Οι οδηγίες βάσει των οποίων οι επιτροπές ΚΕΠΑ αποφασίζουν για το ποσοστό αναπηρίας λόγω βαρηκοΐας / κώφωσης. Η απόφαση στηρίζεται κυρίως στο ακοόγραμμα του ασθενούς.

> Διαβάστε εδώ πώς προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.

Πηγή προέλευσης: Δείτε εδώ
(εφημερίδα της κυβερνήσεως Αρ. φύλλου 1506)

...................................................................